Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за сключване на договор от разстояние за доставка на продукти чрез интернет страница „www.dugos.bg”

Настоящите Общи условия уреждат сключването и изпълнението на договори за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

„НОМИНЕ” ООД, ЕИК 205698179, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, ж.к. „Сини Камъни”, бл.7, вх.В, ет.4, ап. 19, собственик на интернет сайт www.dugos.bg, наричан по-долу за краткост „Доставчик”, от една страна,

и

от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „Клиент”, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез уебсайт www.dugos.bg.

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Dugos e търговско наименование, собственост на дружество „НОМИНЕ“ ООД.

Тези условия обвързват всички Клиенти. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.dugos.bg, Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.dugos.bg IP адрес на Клиент, както и всяка друга информация.

 1. Доставчикът предоставя на Kлиента възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в интернет сайт www.dugos.bg стоки.
 2. Настоящите правила са публикувани на интернет-страницaта на www.dugos.bg и се считат приети от Клиента с факта на влизането му в сайта. Клиентът се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.
 3. Доставчикът публикува на адрес http:// www.dugos.bg /:

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
– продажната цена, както и тарифа за стойността куриерските разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

 1. За правене на поръчка не е необходимо да се регистрира профил на уебсайта на www.dugos.bg. Направените поръчки се регистрират чрез отворената потребителска кошница на уебсайта.
 2. За да бъде направена поръчка е необходимо Клиентът да селектира желаните стоки в отворената потребителската кошница и да избере бутон „Данни за доставка”. В отделен прозорец Клиентът следва да въведе в предвидените за това полета своите три имена, телефонен номер, имейл адрес и точен адрес на доставка, след което да избере бутон „Потвърди поръчка”.
 3. След онлайн потвърждение за поръчката от Клиента, в рамките на работния ден представител на „НОМИНЕ” ООД ще потърси Клиента на посочения от него телефонен номер, за да получи окончателно потвърждение на направената поръчка и да уточни допълнителни данни за доставката, ако е необходимо. След потвърждението по телефона поръчката се смята за окончателно приета и се организира доставка. Ако Клиентът не отговори на три отделни телефонни повиквания в рамките на 2 работни дни от онлайн потвърждението на поръчката, „НОМИНЕ” ООД приема, че клиентът се е отказал от тази поръчка.
 4. Всички цени на предлаганите на уебсайта стоки са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.
 5. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени единствено чрез наложен платеж (плащане в брой на куриера при доставката), като Клиентът се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и куриерските разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.
 6. Цената на доставката е упомената в раздел „ДОСТАВКА”.
 7. Срокът на доставката е упоменат в раздел „ДОСТАВКА”.
 8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Клиента адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на „НОМИНЕ” ООД и Клиента.
 9. Стоката се предава на адреса за доставка на Клиента или на трето лице- представител на Клиента, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиент или третото лице – представител на Клиента подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
 10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Клиента фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
 11. Доставчикът:
  – полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
  – не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
  – не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

– доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в уебсайта електронни препратки, не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;

– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който  използва магазина;

 1. Клиентът се задължава:

– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

– да плати цената на заявената от него стока;

– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

– да получи стоката;

– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта www.dugos.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на уебсайта;

 1. Клиентът има право на:

– Клиентът може да откаже поръчани и доставени стоки в момента на тяхното получаване, ако е налице една от следните хипотези:

 • видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
 • възникнал дефект по време на транспортирането;
 • несъответствие в предварително договорената цена;
 • при неспазен срок на доставката, освен ако се дължи на непредвидено обстоятелство, за което Клиентът е бил уведомен своевременно.

– Извън горното, Клиентът може да се откаже от поръчаните стоки в срок до 7 (седем) дни след получаването им в случай, че същите не са консумирани и не е нарушена целостта на опаковката им, т.е. същата следва да бъде във вида, в който е получена. Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена. Това право не може да бъде упражнявано по отношение на стоки, които са категоризирани като бързоразвалящи се, съгласно посоченото на уебсайта. При така направен отказ Клиентът има право да получи обратно само заплатената от него цена за продукта, като заплатените от него транспортни разходи не се възстановяват от Доставчика. Доставчикът възстановя платената от Клиента цена след връщане на стоката. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на Клиента според тарифите на куриерската фирма.

 1. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.
 2. Клиентът т е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с неизпълнение на задълженията на Клиента по сключения с Доставчика договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
 3. Страните декларират, че в случай че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
 5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 6. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

„НОМИНЕ” ООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята интернет страница  www.dugos.bg, за което не се задължава персонално да уведомява Клиентите.